Carsten Thomsen / Formand

Telefon: 60 49 89 80

Email: Carstenjuulth@hotmail.com

 

Troels Rewaldt-Nielsen / kasserer

 Telefon: 22827913

E-mail: troels.rewaldt.nielsen13@gmail.com

Anja Nyvang / Næstformand

Mobil: 20 77 88 81

E-mail: anjaoglars@webspeed.dk

 

Irene Pryds Bennetsen / Sekretær

Mobil: 99 55 20 95

Email: irene.bennetsen@outlook.dk

 

Christina Jørgensen / Menig medlem

Telefon: 41115829

Email: christinahjoergensen@gmail.com

Vedtægter for den selvejende institution ”Ølgod Ridehal”

§ 1 Institutionens navn er ”Ølgod Ridehal”. Dens hjemsted er Mejlvangvej20,6870 Ølgod.

Institutionen er selvejende.

§ 2 Institutionens formål er, i Varde Kommune, at erhverve eller opføre samt drive, gennem udlejning, en eller flere ridehaller med dertilhørende indretninger til fremme af interessen for hestesporten.

§3 Den til erhvervelse af grund samt opførsel af bygninger m.m. fornødne kapital er tilvejebragt dels ved medlemstegning blandt byens og egnens beboer og institutioner, dels ved brug af frivillig arbejdskraft samt belåning af ejendommen.

§4 Såfremt der ved institutionens drift, eller afskrivning, måtte fremkomme overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år, eller til passende henlæggelser til istandsættelse, fornyelser, vedligeholdelse, imødegåelse af eventuelt underskud m.v., men anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionen hørende lokaler eller bygninger.

§5 Det tilstræbes, at medlemmer af Ølgod og Omegns Rideklub over 18 år er medlem af Ølgod Ridehal med stemmeret på institutionens generalforsamling. Ligeledes har personer, erhvervsdrivende og foreninger samt andre med gyldig stemmeret på generalforsamlingen.

Alle personer over 18 år, som har hest stående i Ølgod Ridehal i mere end 3 måneder, skal være i besiddelse af et medlemsbevis af værdi kr.250,00.

Medlemmerne og bestyrelsen har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen, ligesom medlemmer og bestyrelse heller ikke hæfter for institutionens gæld eller et eventuelt driftsunderskud.

Til hvert medlem udstedes et medlemsbevis, lydende på medlemmets navn og dets indskudte beløbs størrelse. Medlemsbeviset giver stemmeret på institutionens generalforsamling. Hvert medlem har en stemme, når der mindst er indbetalt kr. 250,00. Medlemsbeviset kan overdrages til en anden person og skal noteres i institutionens bøger.

§6 Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed

Vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller institutionens opløsning, kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte stemmeberettigede.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der ved beslutning om institutionens opløsning, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

Er et sådant antal ikke mødt, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de mødte stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt.

Over det på generalforsamlingen vedtagne føres protokol, der underskrives af dirigenten.

§7 Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer stemmeret.

Hver stemmeberettiget person over 18 år, som har gyldigt medlemsbevis til Ølgod Ridehal senest 3 måneder før generalforsamlingen, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse på ØOR’s hjemmeside med mindst 21 dages varsel. Dagsorden, udover de i § 8 nævnte punkter, skal angives i bekendtgørelsen.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes i Ølgod hvert år i januar kvartal.

Dagsordenen skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning og godkendelse heraf
 • Regnskab og godkendelse heraf
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af 2 suppleanter
 • Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne over bestyrelsen fremsætter motiveret anmodning herom.

§10 Institutionens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Tre vælges af generalforsamlingen, 2 vælges af bestyrelsen for Ølgod og Omegns Rideklub.

Medlemmer valgt på generalforsamlingen vælges for 2 år, således at der på lige årstal vælges to medlemmer og på ulige årstal et medlem.

Alle valg er skriftlige.

§11 Bestyrelsen er selvkonstituerende. Formand, næstformand og kasserer vælges for 1 år af gangen. Intet medlem af bestyrelsen må direkte eller indirekte oppebære noget vederlag for hvervet.

§12 Bestyrelsen afholder møde efter formandens og næstformandens bestemmelse. Bestyrelsesmøde skal indvarsles, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer måtte begære dette. Indvarslingen sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§13 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale samt påser, at institutionens ejendom anvendes i overensstemmelse med formålet.

Bestyrelsen sørger for udfærdigelse af et regulativ, der nærmere fastsætter retningslinier for den daglige drift, herunder lejetakster.

Lejen for lokalernes benyttelse skal i øvrigt fastsættes således, at der opnås en forsvarlig økonomisk drift af institutionen, herunder foretages rimelige afskrivninger og henlæggelser.

Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte institutionens ejendom med tilbehør i det for institutionens start og videreførelses fornødent omfang.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori indføres de tagne beslutninger. Tilføjelser underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Den daglige ledelse varetages af halinspektør med reference til bestyrelsen.

§14 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst havdelen af medlemmerne er tilstede.

§15 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af næstformanden begge i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning tegnes dog af samlede bestyrelse.

§16 Institutionens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december.

Den af bestyrelsen valgte kasserer udarbejder, på grundlag af institutionens bøger, driftsregnskabet og status inden generalforsamlingen. Regnskabet føres af registreret revisor.

§17 I tilfælde af institutionens opløsning, træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af institutionens midler. Disse skal anvendes til et eller flere med institutionens beslægtede formål eller andre idrætsformål i den gamle Ølgod Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22.03.2018

Formanden for Ølgod Ridehal

Hallen tager sig af:

 • Udlejning af bokse
 • Kontakt til privatopstaldere
 • Vedligehold af udendørs areal(hegn mm.)
 • Vedligehold af ridehallerne og stalden (bund, vandingsanlæg m.m.)
 • Cafeteriaet
 • Rytterstuen
 • Lønninger(Conny Villadsen 20 16 57 64)
 • Traktor
 • Foder
 • Staldvagter og weekendvagter
 • Ansættelse af undervisere
 • Kontakt til fastansatte